INBAL DEKEL

בית הדין הרבני

סקירה

בתי הדין הרבניים הם חלק ממערכת המשפט בישראל. בתי הדין פוסקים על פי דין תורה ובהתאם להוראות חוק המופנות אל בתי הדין. בחוקי מדינת ישראל ניתנת לבתי הדין הרבניים סמכות שיפוט בלעדית בנושאי הנישואין והגירושין של יהודים וסמכויות מקבילות בענייני המעמד האישי.

בית הדין יכול לדון בענייני מזונות, משמורת ואף חלוקת רכוש. וזאת במידה ואחד מהצדדים הקדים והגיש את התביעה מטעמו לערכאה זו.

לפני פניה לכל אחת מערכאות השיפוט בישראל, מומלץ להיוועץ בעו"ש שזוהי תחום מומחיותו.

יתרונות

  • אין תלות – אפשר לפתוח בהליך ללא הסכמת הצד השני וללא ידיעתו.
  • ציות – על בן/בת הזוג (לשעבר) לציית לתהליך (וההחלטה הסופית), גם כאשר שיתוף הפעולה נמוך (או לא אפשרי).
  • אכיפה – צווי בית הדין ניתנים לאכיפה על פי חוק.

חסרונות

  • יקר – שכר הטרחה של עו"ד בניהול הליכים משפטיים בדיני משחה הוא יקר וכמובן גם בהתאם לרמת הקונפליקט ו/או המורכבות של הנושאים שלך.
  • איטי – ניהול הליכים משפטיים עלולים להימשך שנים.
  • בלתי צפויים – קווי זמן ותוצאות אינם ניתנים לחיזוי מכיוון שאין לך שליטה על משאבי בית המשפט או על לוחות הזמנים.

האם בית הדין הרבני מתאים לי?

ככלל, התדיינות משפטית עשויה להיות מתאימה כאשר השיטות המשפטיות האחרות הוכחו כלא מוצלחות או לא מתאימות. לעיתים אתה הצד הנתבע ואין לך כל ברירה אלא להתגונן. בכדי לדעת מהי ערכאת השיפוט המתאימה ביותר לתיק שלך, עליך להתייעץ באופן פרטי שכל לכל מקרה נסיבות ספציפיות משלו אשר עשויות להשפיע על דרך ניהול ההליכים והעדפת עורך הדין המייצג לערכאה מבחינה אסטרטגית