INBAL DEKEL

יישוב סכסוך דרך בית משפט

סקירה

בני משפחה שנתגלע ביניהם סכסוך, לא יכולים להגיש תביעה לערכאה משפטית לפני שהגישו בקשה לישוב סכסוך.
הליך יישוב הסכסוך נועד להוות אלטרנטיבה לניהול הליכים משפטיים ולסייע לצדדים לסיים את הסכסוך בדרכי שלום ובהסכמה, באמצעות יחידת הסיוע של בית המשפט.

עם הגשת הבקשה חלה תקופה של עיכוב הליכים במהלכה הצדדים לא יכולים לפנות לערכאות משפטיות, למעט בעניינים דחופים אשר מפורטים בתקנות. כמו כן, יקבעו לכם פגישת מהו"ת שהתייצבות אליה היא חובה על פי חוק, ויש אפשרות לערוך עד 4 פגישות סך הכל ובהסכמה.

אם הליך יישוב הסכסוך לא צלח, לצד שהגיש את הבקשה שמורה הזכות להגיש ראשון את תביעתו לערכאה לבחירתו, בתוך פרק זמן מוגדר. אם לא הוגשה תביעה בפרק זמן זה, יכול הצד השני להגיש תביעה לערכאה לבחירתו.

ההליך ביחידות הסיוע אינו כרוך בתשלום.
הצדדים יכולים להיות מיוצגים על ידי עורכי דין בהליך ביחידת הסיוע, החל מהפגישה השנייה.

יתרונות

  • אין תלות – אפשר לפתוח בבקשה ללא הסכמת הצד השני וללא ידיעתו.
  • ציות – על בן/בת הזוג (לשעבר) לציית לתהליך וההתייצבות לפגישת המהות הראשונה היא חובה.
  • אכיפה – צווי בית משפט ניתנים לאכיפה על פי חוק.
  • זול- עלות האגרה של הגשת הבקשה זולה מאוד.

חסרונות

  • אי שיתוף פעולה – לאחר הפגישה הראשונה, אין חובת התייצבות ויתכן שהצד השני לא ישתף פעולה ולא יסכים לערוך פגישה נוספת.
  • הפסד במרוץ הסמכויות- אם הגשת את הבקשה לבד ולא באמצעות עו"ד, לאחר גירת תיק יישוב הסכסוך יעמדו לרשותך ימים קצובים (בתקנות) להגשת תביעות מטעמך, ואם לא הצד השני יוכל להגיש תביעות ו"לתפוס" סמכות".
  • איטי – כשיש עומד פגית המהות הראשונה יכולה להיקבע עד ל-45 ימים מיום פתיחת הבקשה.
  • בלתי צפויים – קווי זמן ותוצאות אינם ניתנים לחיזוי מכיוון שאין לך שליטה על משאבי בית המשפט או על לוחות הזמנים.

האם הליך יישוב סכסוך מתאים לי?

ככלל, אני ממליצה להיוועץ עם עו"ד טרם הגשת בקשה ליישוב סכסוך, מאחר ולמעשה פתיחת בקשה זו תכריע בשאלת מרוץ הסמכויות.

לעיתים, ובשיתוף פעולה ניתן להגיע להסכמות, זמניות או מלאות כבר בשלב יישוב הסכסוך והדבר תלוי בשני הצדדים.