INBAL DEKEL

בוררות

סקירה

בוררות בדיני משפחה היא שיטה אדוורסרית שבה שני הצדדים מסכימים לפתור את הבעיות המשפטיות שלהם מבלי לפנות לבית המשפט. יחד עם עורך דין, כל צד טוען את עניינו בפני צד שלישי ניטרלי (כלומר הבורר), והבורר בסופו של דבר מכריע את תוצאות התיק. בוררות היא הליך פרטי המתקיים במשרדים פרטיים עם סוגים שונים של בעלי מקצוע במגזר הפרטי. 

הצדדים יכולים גם לבחור את הבורר (אם לא נקבע מראש), תאריך ומיקום הבוררות. שני הצדדים חייבים להסכים לבוררות לפני תחילת התהליך ואף אחד מהצדדים לא יכול לפרוש מכיוון שההשתתפות היא חובה (לאחר שהחלה). ההליך המשפטי מסתיים כאשר שני הצדדים מגיעים להסדר, או כאשר הבורר מקבל החלטה סופית שדינה כפסק דין לכל דבר ועניין.

יתרונות

  • מהיר – ניתן להגיע להסדר תוך מספר שבועות או חודשים.
  • ציות – על בן/בת הזוג (לשעבר) לציית לתהליך (וההחלטה הסופית), גם כאשר שיתוף הפעולה נמוך (או לא אפשרי).
  • בחירה – אתה יכול לבחור בורר שיש לו מומחיות רלוונטית למצב הספציפי שלך.
  • פרטי – המידע נשאר ונותר חסוי, וישנן משפחות מסוימות שיעדיפו בוררות על פני חשיפת מידע אישי חסוי בבתי המשפט (על אף שההליכים שם בדלתיים סגורות).

חסרונות

  • יקר – וררות הינו הליך יקר בהתאם לרמת הקונפליקט ו/או המורכבות של הנושאים שלך., לעומת ביהמ"ש שאינו עולה כסף (למעט אגרות, ערבויות וכדומה) 
  • הסכמה – אם אין הסכם קודם או החלטה שמחייבת בוררות, ניתן לקיים בוררות רק בהסכמת שני הצדדים.

האם בוררות מתאימה לי?

ככלל, בוררות עשויה להיות מתאימה כאשר שיטות משפטיות אחרות הוכחו כלא מוצלחות או מתאימות, אך הצדדים ממשיכים להביע רצון הדדי ליישב את המחלוקת המשפטית שלהם מבלי לפנות לבית המשפט. בוררות אינה מתאימה אם הצד השני אינו מסכים לכך.